Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Regels
Host

Verantwoord verhuren in België

Je kunt dit artikel in het Frans, Duits, Nederlands of Engels lezen.

We hebben dit artikel geschreven om Airbnb-hosts op hun verantwoordelijkheden te wijzen en een handig overzicht van de wet- en regelgeving te bieden. Ook geven we een aantal praktische tips voor hosts. Je bent verplicht onze richtlijnen na te leven, zoals onze standaard voor gastvrijheid. Ook moet je je aan de wet- en regelgeving houden die op jouw specifieke omstandigheden en locatie van toepassing is.

Daarnaast raden we je aan zelf onderzoek te doen, aangezien dit artikel niet allesomvattend is en niet volstaat als juridisch of belastingadvies. Aangezien we dit artikel niet continu bijwerken, moet je elke bron bekijken om te controleren of de informatie niet recent gewijzigd is.

  Gezondheid en netheid

  Vanwege de COVID-19-crisis staat de implementatie van passende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen centraal bij het herstel van de toerismesector. Meer over het aangescherpte schoonmaakprotocol van Airbnb staat in de algemene informatie over het verhuren van accommodaties.

  Belangrijkste aanbevelingen voor de schoonmaak

  Lokale samenwerking met Ekoklean

  Om hosts in België te helpen, werkt Airbnb samen met de duurzame schoonmaakexperts van Ekoklean. Deze samenwerking met Ekoklean draagt bij aan de implementatie van het algemene schoonmaakprotocol in België. Dit is door Airbnb ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende experts op het gebied van gastvrijheid en medische hygiëne.

  Met ingang van juli bieden Airbnb en Ekoklean hosts de mogelijkheid om het schoonmaken en desinfecteren naar een professioneel niveau te tillen. Dit doen we aan de hand van een aantal mogelijkheden en diensten:

  • het 'Ekoklean on demand'-programma: een nieuwe schoonmaak- en ontsmettingsdienst uitgevoerd door teams van professionele schoonmakers
  • schoonmaak- en ontsmettingskits met milieuvriendelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en medisch goedgekeurde ontsmettingsmiddelen

  Als je meer wilt weten over Ekoklean, stuur je een e-mail naar contact@ekokleanondemand.fr.

  Landelijke belastingen

  Belasting is ingewikkeld. Je belastingverplichtingen zijn afhankelijk van je specifieke omstandigheden, dus we raden aan om zelf je verplichtingen te achterhalen of om specifieke vragen aan een belastingadviseur te stellen.

  Over het algemeen wordt het geld dat je als Airbnb-host verdient gezien als belastbaar inkomen. Dat betekent dat er inkomstenbelasting, huurbelasting of btw over geheven kan worden.

  De termijn voor het indienen van de belastingaangiften voor België is elk jaar anders. Neem contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën voor de exacte datum en om te achterhalen of je aangifte moet doen over jouw inkomsten als Airbnb-host. Dit bedrag vind je in het overzicht van verhuurinkomsten. We sturen je ook een jaarlijks inkomstenoverzicht, zodat je je belastingverplichting beter begrijpt en eraan kunt voldoen. Controleer meteen even of je voor andere voordelen in aanmerking komt, zoals belastingverminderingen en toeslagen.

  Als host die kortetermijnaccommodatie in België aanbiedt, ben je mogelijk verplicht om belasting en socialezekerheidspremies te betalen in België. In dat kader is het belangrijk dat je je houdt aan de relevante Belgische wetgeving op het gebied van belasting en sociale zekerheid, de relevante inkomsten meldt aan de autoriteiten en tijdig de verschuldigde belastingen en socialezekerheidspremies betaalt.

  Hieronder geven we een overzicht van de Belgische belasting- en socialezekerheidsverplichtingen die in dit verband op jou van toepassing kunnen zijn. We verwijzen ook naar de relevante websites van de autoriteiten waar je meer informatie kunt vinden. Het volgende overzicht wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Het is geen juridisch of fiscaal advies en mag ook niet als zodanig worden opgevat. Raadpleeg je belasting- of juridisch adviseur als je twijfelt over hoe deze verplichtingen op jou van toepassing zijn.

  Belgische inkomstenbelasting

  Belgische belastingplichtigen en niet-ingezetenen die kortetermijnaccommodatie (of andere diensten) in België aanbieden, zijn in de regel onderworpen aan belastingheffing op inkomen in België.

  Belgische ingezeten belastingplichtigen (d.w.z. alle natuurlijke personen met hun woonplaats of economisch belangencentrum in België) zijn onderworpen aan de Belgische belastingheffing op inkomsten met betrekking tot hun wereldwijde inkomsten. Niet-ingezetenen zijn onderworpen aan de Belgische belastingheffing op inkomsten van niet-ingezetenen met betrekking tot hun Belgische inkomsten (bijv. inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed in België).

  In dat verband zijn de inkomsten die verband houden met het aanbieden van kortetermijnaccommodatie in België (gemeubileerd of niet-gemeubileerd) of meer in het algemeen met een dienst die in België wordt geleverd, in de regel onderworpen aan belastingheffing in België (zowel voor ingezeten als niet-ingezeten belastingplichtigen) en moeten ze worden vermeld in je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (voor details over de inkomsten die je hebt verdiend met verhuren op Airbnb, kun je je Transactieoverzicht bekijken).

  De inkomstenbelasting wordt geheven op basis van progressieve tarieven variërend van 25% tot 50% (van toepassing zijnde tarieven voor het inkomstenjaar 2021, te verhogen met gemeentelijke toeslagen variërend van 0% tot 9% van de verschuldigde belastingen – vastgesteld op 7% voor niet-ingezetenen).

  Het belasting-/inkomstenjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Alle relevante inkomsten die in die periode zijn ontvangen, moeten worden opgenomen in de belastingaangifte voor dat specifieke inkomstenjaar.

  De aangifte kan op papier of elektronisch worden ingediend. Dat laatste doe je met Tax-on-web op het platform myMINFIN. Er gelden verschillende indieningstermijnen voor de belastingaangifte van ingezeten en niet-ingezeten belastingplichtigen:

  • Voor ingezeten belastingplichtigen: de belastingaangifte moet in het algemeen zijn ingediend voor eind juni van het jaar volgend op het belastingjaar (let op: de Belgische belastingdienst bevestigt de exacte deadline voor aangifte elk jaar op hun website), tenzij je je aangifte elektronisch indient (in dat geval is de deadline meestal in juli van het jaar volgend op het belastingjaar) of een accountant of belastingspecialist voor jou de indiening van de aangifte verzorgt (in dat geval is de deadline meestal in oktober van het volgende jaar).
  • Voor niet-ingezeten belastingplichtigen: de belastingaangifte moet in het algemeen zijn ingediend voor het eind van het jaar volgend op het belastingjaar (d.w.z. november – december; de Belgische belastingdienst bevestigt de exacte deadline voor aangifte elk jaar op hun website).

  Houd er rekening mee dat de bovengenoemde deadlines aan verandering onderhevig kunnen zijn. Raadpleeg de website van de belastingdienst voor meer informatie over de exacte datums voor een bepaald inkomstenjaar:

  Na het indienen van je belastingaangifte ontvang je een aanslagbiljet van de Belgische belastingdienst. Als je die aanslag hebt ontvangen, heb je meestal twee maanden de tijd om de verschuldigde belasting te betalen (indien van toepassing). Als een dergelijke belasting niet op tijd wordt betaald, wordt in het algemeen achterstandsrente in rekening gebracht.

  Niet-naleving kan leiden tot een belastingverhoging van 10% tot 200% van de verschuldigde belasting en/of tot een administratieve boete van 50 euro (voor de eerste inbreuk) tot 1250 euro (toe te passen per inbreuk).

  Bezoek voor meer informatie de volgende officiële websites van de Belgische belastingdienst, onze pagina Verantwoord Verhuren en/of raadpleeg je belastingadviseur.

  Frans:

  Nederlands:

  Belgische sociale zekerheid

  Belgische werkgevers, werknemers en zelfstandigen zijn verplicht om socialezekerheidspremies te betalen in België.

  De gevolgen van kortetermijnverhuur voor de Belgische sociale zekerheid kunnen als volgt worden samengevat:

  a) De kortetermijnverhuur is geen beroepsactiviteit.

  In een dergelijk scenario zijn er normaliter geen gevolgen voor de sociale zekerheid.

  b) De kortetermijnverhuur is een beroepsactiviteit.

  De activiteit wordt in de regel beschouwd als arbeid als zelfstandige, hetzij als hoofdactiviteit (zonder enige andere beroepswerkzaamheden of als je al beroepswerkzaamheden als zelfstandige uitoefent), hetzij als nevenactiviteit (als je primaire beroepswerkzaamheid die van een werknemer is).

  In beide gevallen (hoofd- of nevenactiviteit) ben je verplicht tot:

  • Inschrijving bij een socialezekerheidsinstelling voor zelfstandigen voorafgaand aan de aanvang van de zelfstandige activiteit (https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen) of, als alternatief (als je al beroepshalve als zelfstandige actief bent), het informeren van je socialezekerheidsinstelling over de extra zelfstandige activiteit die je gaat starten.

  Niet-naleving kan leiden tot een administratieve boete tussen de 500 en 2000 euro.

  • Het op kwartaalbasis betalen van de socialezekerheidspremies voor zelfstandigen, op basis van de factuur die wordt verzonden door je socialezekerheidsinstelling.

  Niet-naleving leidt tot een stijging (3% per laat kwartaal, verder te vermeerderen met 7% voor een eventueel openstaand bedrag op 1 januari van het jaar volgend op het betreffende inkomstenjaar) van de verschuldigde kwartaalpremies, alsmede tot achterstandsrente.

  Niet-naleving brengt je recht op wettelijk voorziene ziekte-uitkeringen in gevaar.

  Als je personeel inhuurt voor je professionele verhuuractiviteiten, moet je jezelf als werkgever registreren bij de socialezekerheidsdienst voor werknemers. Dit verloopt meestal via een payroll- of salarisadministrateur.

  Bij elke uitbetaling van salaris aan je werknemers moet je 13,07% voor de socialezekerheidspremie inhouden. De socialezekerheidspremies voor werknemers moeten samen met de socialezekerheidspremies voor werkgevers (ter hoogte van 27%) op kwartaalbasis worden gerapporteerd en betaald (Administratieve instructies/2021-4 (socialsecurity.be). Niet-naleving van deze bepalingen brengt een aanspraak op socialezekerheidspremies met zich mee. In dat geval word jij, als werkgever, aansprakelijk gesteld voor de achterstallige werkgevers- en werknemerspremies (zonder dat je daarbij het werknemersdeel bij de betrokken werknemers in rekening kunt brengen), vermeerderd met een boete van 10% en achterstandsrente van 7% per jaar.

  Bezoek voor meer informatie de volgende officiële websites van de Belgische socialezekerheidsinstellingen en/of raadpleeg een juridisch adviseur.

  Frans:

  Nederlands:

  Automatische rapportage van de inkomsten van hosts aan de Belgische belastingdienst

  Vanaf januari 2022 zijn online platforms die in België actief zijn, waaronder Airbnb, wettelijk verplicht om jaarlijks specifieke gegevens aan de Belgische belastingdienst door te geven als de host een individu is en geen bedrijf. Het gaat om deze gegevens:

  • identiteit van de host (naam, Belgisch nationaal registratienummer (voor zover beschikbaar), geboortedatum en adres)
  • activiteit op het platform in het voorgaande kalenderjaar (bruto-inkomen, bedrag en aard van eventueel ingehouden servicekosten en beschrijving van de door de host verleende diensten)
  • de datum waarop de host met de activiteiten op het platform is begonnen (of waarop deze activiteiten op het platform zijn beëindigd, indien van toepassing)

  Dit geldt voor zowel hosts van woningen als hosts van ervaringen.

  DAC7 – EU-gegevensuitwisseling

  DAC7 verwijst naar Richtlijn 2021/514 van de Raad van de EU, die online bedrijven zoals Airbnb verplicht om belastinggegevens te verzamelen en door te geven over bepaalde platformgebruikers die op het Airbnb-platform inkomsten verdienen. Als je adverteert voor een accommodatie in een van de 27 EU-lidstaten of als je in een EU-lidstaat woont, heb jij met DAC7 te maken.

  In DAC7-context is iemand een 'ingezetene' van het land waar diegene het primaire adres heeft plus van andere landen waar diegene een fiscaal identificatienummer (TIN) heeft gekregen.

  Ga naar onze pagina met veelgestelde vragen voor meer informatie over hoe Airbnb belastinggegevens deelt.

  Gratis belastinggids

  Samen met een onafhankelijk accountantskantoor hebben we een gratis belastinggids samengesteld over je fiscale verantwoordelijkheden als Airbnb-host in België (beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels).

  Belasting toegevoegde waarde (btw)

  In sommige gevallen kunnen de huurinkomsten van je woning onderhevig zijn aan btw. SPF Finances legt uit wanneer je btw-plichtig bent en bespreekt btw-uitzonderingen op de website.

  Toeristenbelasting

  Elke gemeente in België is gemachtigd om een toeristenbelasting in te voeren voor reizigers die op hun grondgebied verblijven. Neem voor meer informatie contact op met jouw gemeente. Als je accommodatie zich in Brussel bevindt, ga je naar de Brusselse belastingwebsite voor meer informatie.

  Je kunt meer lezen over hoe je toeristenbelasting kunt toevoegen aan je advertentie en hoe je toeristenbelasting kunt innen voor je reserveringen.

  Gemeentelijke en regionale regelgeving

  Voor elke Belgische stad of regio kunnen andere regels voor hosts gelden. Die regels zijn gebaseerd op lokale wetgeving. In dit gedeelte staat informatie over de bij ons bekende regels voor verschillende regio's, maar we raden aan om ook zelf onderzoek naar lokale regelgeving te doen.

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2014 en 2016 regelgeving aangenomen voor toeristische accommodatie. Toeristische accommodatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet aan een aantal eisen en procedures voldoen, waaronder een voorafgaande registratie. Neem contact op met de afdeling Economie en Werkgelegenheid van Brussel. Stuur ze rechtstreeks een e-mail of bel +32 (0) 2 204 25 00.

  Vlaams Gewest

  Het Vlaamse Gewest heeft in 2016 regelgeving aangenomen voor toeristische accommodatie (het logiesdecreet). Hieronder valt een online aanmelding voor hosts. Deze regelgeving is sinds 1 april 2017 van kracht. Ga naar de Vlaamse site voor toerisme, mail de afdeling toerisme of bel +32 02 504 04 00.

  In juli 2021 ondertekenden Airbnb en Toerisme Vlaanderen (de Vlaamse toerismedienst) een verslag van overeenstemming over het delen van gegevens, ter ondersteuning van de kwaliteit van kortetermijnverhuur. Airbnb zal maximaal zes keer per jaar op verzoek van Toerisme Vlaanderen gegevens delen over de activiteiten van hosts in Vlaamse buurten in het kader van een groot evenement (bijvoorbeeld een festival). Het gaat dan onder meer om de naam en het adres van de accommodatie, de capaciteit en de gegevens van de host (naam en e-mailadres). Op basis daarvan kan Toerisme Vlaanderen nagaan of de accommodatie naar behoren is aangemeld, brandveilig is en of deze voldoet aan alle minimumkwaliteitsnormen van het logiesdecreet.

  Waals Gewest

  De Commissie Toerisme van het Waals Gewest heeft de regels voor het delen van woningen vereenvoudigd in de toerismewet, met ingang van 1 januari 2017.

  De nieuwe regelgeving maakt een eenvoudige online aangifte mogelijk bij het kantoor van de Commissie Toerisme. Hosts kunnen hun accommodatie zonder tijdsbeperking verhuren, op voorwaarde dat ze een aansprakelijkheidsverzekering en een brandveiligheidscertificaat hebben (of een vereenvoudigd inspectiecertificaat).

  Regelgeving en toestemmingen

  Het is belangrijk om te controleren of je toestemming hebt om je ruimte te verhuren. In contracten, wetten en het gemeentebeleid kunnen beperkingen voor verhuur vastgelegd zijn. Schakel de hulp in van een advocaat of lokale instanties om meer te weten te komen over de voorschriften, beperkingen en verplichtingen die specifiek voor jou gelden.

  Je kunt de algemene informatie in dit artikel gebruiken als uitgangspunt voor de regelgeving en toestemmingen op het gebied van verhuren.

  Contracten en vergunningen

  Soms staan er in huurovereenkomsten, contracten, gebouwvoorschriften en het gemeentebeleid beperkingen voor (onder)verhuur. Controleer alle contracten die je hebt ondertekend of neem contact op met je huurbaas, de gemeente of andere instanties.

  Je kunt misschien een bijlage aan je huurovereenkomst of contract laten toevoegen waarin duidelijkheid wordt gegeven over de zorgen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle partijen.

  Hypotheekbeperkingen

  Heb je een woning met een hypotheek (of een ander soort lening), neem dan contact op met de kredietverstrekker om te controleren of er geen beperkingen gelden voor (onder)verhuur.

  Beperkingen voor sociale woningbouw

  Sociale huurwoningen kunnen meestal niet zonder toestemming worden onderverhuurd. Neem contact op met je woningbouwvereniging als je in een sociale huurwoning woont en graag wilt verhuren.

  Huisgenoten

  Wanneer je jouw woning met anderen deelt, kun je een formele overeenkomst met je huisgenoten sluiten waarin de verwachtingen uiteen worden gezet. In die overeenkomst kun je onder andere opnemen hoe vaak je van plan bent gasten te ontvangen, wat de gedragsregels voor gasten zijn en of je de winst deelt.

  Europees consumentenrecht

  Volgens het Europese consumentenrecht moet je jouw klanten specifieke informatie verstrekken als je online goederen of diensten aanbiedt. Verhuren via Airbnb wordt beschouwd als een dienst. We hebben informatie en tools om te controleren of je een ondernemer in de horecabranche bent en zodat je kunt nalezen welke verantwoordelijkheden je tegenover consumenten binnen de EU hebt.

  Misbruik

  We nemen passende maatregelen als iemand ons op de hoogte brengt van mogelijk misbruik. We hebben richtlijnen voor plaatselijke instanties om misbruik van woningen te melden.

  Veiligheid

  We hechten veel waarde aan de veiligheid van hosts en hun gasten. Een paar eenvoudige voorbereidingen doet al veel voor de gemoedsrust van je gasten, zoals het achterlaten van instructies in geval van nood en het doorgeven van mogelijke veiligheidsrisico's.

  Contactgegevens in geval van nood

  Zorg voor een contactlijst met de volgende telefoonnummers:

  • lokale alarmnummers
  • het nummer voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis
  • jouw telefoonnummer
  • een nummer van een andere contactpersoon (voor als gasten jou niet kunnen bereiken)

  Het is daarnaast belangrijk dat gasten weten hoe ze jou in geval van nood het beste kunnen bereiken. De berichtenreeks van Airbnb is ook een veilig alternatief voor de communicatie met gasten.

  Medische benodigdheden

  Zorg voor een EHBO-doos en vertel gasten waar deze ligt. Controleer de doos regelmatig, zodat je deze indien nodig kunt bijvullen.

  Brandpreventie

  Als je apparatuur hebt die op gas werkt, volg dan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en hang een werkende koolmonoxidemelder op. Zorg voor een brandblusser en vergeet niet om deze regelmatig te onderhouden.

  Uitgangen

  Zorg dat je een duidelijk gemarkeerde vluchtroute hebt in geval van brand. Hang een kaart van de route op, zodat gasten deze gemakkelijk kunnen zien.

  Risicopreventie

  Hieronder staan een aantal manieren om potentiële risico's te voorkomen:

  • Inspecteer je woning en kijk op welke plekken je gasten het risico lopen om te struikelen of vallen.
  • Elimineer deze risico's of geef duidelijk aan waar gasten voor moeten oppassen.
  • Zorg dat je blootliggende bedrading goed wegwerkt.
  • Je trappen moeten veilig zijn en een leuning hebben.
  • Verwijder alle voorwerpen die gevaar voor je gasten kunnen opleveren of berg deze achter slot en grendel op.

  Kindveiligheid

  Sommige gasten reizen met jonge gezinsleden en moeten weten of je woning voor hen geschikt is. In je Airbnb-account kun je onder de Aanvullende opmerkingen van je Advertentiegegevens eventuele gevaren vermelden of aangeven dat je woning niet voor kinderen en baby's geschikt is.

  Klimaatbeheersing

  Een goed werkende verwarming of airconditioning beïnvloedt het comfort van je gasten sterk. Er zijn allerlei manieren om je gasten een prettig verblijf te geven:

  • Zorg dat je woning goed geventileerd is.
  • Geef instructies over veilig gebruik van de verwarming en airconditioning.
  • Controleer of de thermostaat goed werkt en vertel gasten waar ze deze kunnen vinden.
  • Zorg dat de apparatuur goed onderhouden wordt.

  Bezettingslimieten

  Bepaal het maximumaantal personen dat veilig in jouw ruimte kan verblijven. Mogelijk heeft je plaatselijke overheid daar richtlijnen voor.

  Terug naar boven

  Beleefdheid

  Verantwoord verhuren betekent ook dat je je gasten uitlegt hoe ze zich het best kunnen gedragen binnen jouw gemeenschap. Iedereen heeft er namelijk baat bij als je de lokale regels en gebruiken aan je gasten doorgeeft.

  Regels van het gebouw

  Vertel je gasten over de regels voor de eventuele gemeenschappelijke ruimtes of gedeelde voorzieningen van je gebouw.

  Huisregels

  Vermeld je Huisregels onder de Aanvullende opmerkingen van de Advertentiegegevens in je Airbnb-account. Gasten waarderen het als je jouw verwachtingen vooraf met hen deelt.

  Buren

  Het is verstandig om je buren te vertellen dat je jouw ruimte gaat verhuren. Daarmee geef je hen de kans om vragen te stellen of hun bedenkingen te uiten.

  Geluidsoverlast

  Gasten reserveren om allerlei redenen via Airbnb, waaronder voor vakanties of om iets te vieren. Laat je gasten in een vroeg stadium weten wat de impact van geluidsoverlast is op de buren, zodat het verblijf vlekkeloos verloopt.

  Als je je zorgen maakt over overlast voor je gemeenschap, dan zijn er verschillende manieren waarop je kunt helpen om geluidsoverlast te beperken:

  • Geef aan op welke tijdstippen het stil moet zijn.
  • Leg uit dat huisdieren niet toegestaan zijn.
  • Vermeld dat je accommodatie niet geschikt is voor kinderen of baby's.
  • Verbied feestjes en ongeregistreerde bezoekers.

  Parkeren

  Stel gasten op de hoogte van eventuele parkeerregels voor je gebouw of buurt. Voorbeelden van mogelijke parkeerregels:

  • Parkeer alleen op een toegewezen plek.
  • Parkeer op dinsdag en donderdag niet aan de westkant van de straat, omdat er dan schoongemaakt wordt.
  • Op straat parkeren is alleen toegestaan van 19.00 tot 7.00 uur.

  Huisdieren

  Controleer eerst je huurcontract of de regels van je gebouw op eventuele beperkingen voor huisdieren. Als je gasten hun huisdieren mogen meebrengen, willen ze graag weten waar ze hun huisdier kunnen uitlaten en waar ze afval weg kunnen gooien. Zorg ook voor een reserveplan, zoals het nummer van een nabijgelegen dierenkennel, voor het geval buren overlast ondervinden van het huisdier van een gast.

  Privacy

  Respecteer altijd de privacy van je gasten. In de regels voor bewakingsapparatuur staat duidelijk wat we van onze hosts verwachten, maar op sommige locaties geldt extra wet- en regelgeving waarvan je op de hoogte moet zijn.

  Roken

  Als roken bij jou niet is toegestaan, raden wij aan bordjes op te hangen om gasten daaraan te herinneren. Mogen gasten wel bij jou roken? Zorg dan voor asbakken op plekken waar roken is toegestaan.

  Verzekering

  Controleer met je verzekeraar of tussenpersoon welke verplichtingen, beperkingen en dekking van toepassing zijn op jouw specifieke omstandigheden.

  Bescherming voor hosts bij materiële schade en Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts

  AirCover voor hosts biedt Bescherming voor hosts bij materiële schade en een Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts, zodat je basisdekking hebt voor de vermelde schade- en aansprakelijkheidsgevallen. Deze zijn echter geen vervanging van een opstal-, inboedel- of geschikte aansprakelijkheidsverzekering. Mogelijk moet je ook nog andere verzekeringen afsluiten.

  We adviseren alle hosts nadrukkelijk om de voorwaarden van hun verzekering goed door te lezen, zodat duidelijk is wat er gedekt wordt. Niet alle verzekeringen dekken materiële schade of verlies van bezittingen als gevolg van het verblijf van een gast.

  Meer informatie over AirCover voor hosts.

  Aansprakelijkheid en basisdekking

  Bekijk samen met je verzekeraar of tussenpersoon of je opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering voldoende dekking voor jouw accommodatie biedt.

  Andere gegevens over verhuren

  Bekijk onze veelgestelde vragen over verhuren voor meer informatie over verhuren op Airbnb.

  Airbnb heeft geen controle over het gedrag van hosts en wijst iedere aansprakelijkheid af. Hosts die niet aan hun verantwoordelijkheden voldoen, worden mogelijk geschorst of van de Airbnb-website verwijderd. Airbnb is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of juistheid van de informatie in links naar sites van derden (waaronder eventuele links naar wet- en regelgeving).

  Had je iets aan dit artikel?
  Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
  Inloggen of aanmelden